1-O-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

From BugSigDB


An oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine in which the acyl group at position 1 is (9Z)-octadecenoyl (oleoyl) and the hydroxy group at position 2 is unsubstituted.
Aliases
  • (2R)-2-hydroxy-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
  • 1-O-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine