2-methyl-6-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride

From BugSigDB


NA
Aliases
  • 2-methyl-6-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride
  • 2-methyl-6-(phenylethynyl)pyridinium chloride
  • 6-methyl-2-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride
  • 6-methyl-2-(phenylethynyl)pyridinium chloride
  • C14H12ClN
  • MPEP hydrochloride